Основата на деловно – развојната стратегија е резултат на стекнатото искуство во модетрниот Европски и Светски туризам, кој ги следи потребите на современиот човек, да ги сочува и обновуваа своите работни способности , да го запознае светот околу себе, други земји, култури и обичаи.

Посебно внимание се обрнува на спрецифичните категории, како што се деловните луѓе, на кои природата, содржината и динамиката на работата ги условуваат на потреба од комбинирани деловни, туристички и рекреативни патувања. Нашиот најголем капитал и темел на нашата иднина е угледот, меѓу туристите и деловните луѓе – корисници на нашите услуги, како и меѓу нашите деловни партнери во земјата и светот.

Организациона поставеност :

 • Менаџмент       Глобалната политка; Договарање, координација, стандарди
 • Авио служба     Резервации и продажба на карти на сите компании
 • Комерцијала    Промоција, презентација и реализанција на аранжманите
 • Маркетинг         Јавни настани, огласи, пропаганда и реклами

 

Организациска поставеност :

ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ; ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА ТУРИСТИЧКИ ПАТУВАЊА, РЕЗЕРВАЦИИ И ПОНУДА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ; РЕНТ А КАР

Летувања, зимувања, туристички патувања:

 • Летување на море, планини, бањи по споствен избор или во пакет аранжман
 • Летување по сопствен избор или пакет аранжман на одбрана дестинација
 • Зимување во познатите домашни и стветски ски центри
 • Излети, патувања, посета на знаменитости, природни убавини

Здравствен туризам / Spa & WELLNESS

 • Организирање патувања и престој во најразличните SPA & WELLNESS центри
 • Здртавствени пакети, пакети за спабеење, убавина, убаво тело, релак антистрес пакети.

Деловен туризам

 • Организирање на деловно патување
 • Комбинирани деловно туристички патувања
 • Организирање конгреси, семинари, научно-стручни настани
 • Комплетна организација и патување на конгреси и семинари

Специјални врсти на туристички услуги

 • Велосипедизам, планински велосипедизам, скокови со падобран, параглајдери, риболов, лов, планинарење, едрење, нуркање, изнајмубање глисери, јахти и бродови, изнајмување, авиони, специјални летови, изнајмување хеликоптери.

Други врсти на туристички услуги

 • Организирање на деловно патување
 • Комерцијални деловно-туристички патувања
 • Организирање на конгреси, семинари, научно-стручни настани
 • Комплетна организација и подршка на конгртеси и семинари

Продажба и резервација на АВИОНСКИ БИЛЕТИ

 • Шалтер за резервации и продажба на авионски билети
 • Резервациони системи: AMADEUS; GALILEO;
 • Персонал со големо искуство во продажба и резервации на авионски билети
 • Бесплатно добивање информации, резервации, ред на летање
 • Специјални цени за групнни патувања

Хотелски резервации

 • Шалтер за Хотелски резервации
 • Резервациони системи: голем избор на хотели од различни категории
 • Изнајмување возила – RENT A CAR; Пречек и асистенција на аеродром

Шалтер за RENT A CAR УСЛУГИ

 • Пречек и асистенција на аеродроми
 • Трансфери со и без возачи, со најразлични типови на возила
 • Трансгетри и обезбедување на  VIP личности, делегации

 

СЕРТИФИКАТИ, ЛИЦЕНЦИ, НАГРАДИ

Сите потребни сертификати со кoи се докажува кадровска екипираност, стручноста и квалитетот

Лиценца А – од министерство за Економија на Р. Македонија, со која се одобрува обавување на дејноста ТУР ОПЕРАТОР- организатор на туристички патување.

 

ТЕХНИЧКА ОПЕРЕМЕНОСТ

За висок квалитет на услугите, брзина, спедитивност и ефикасност допринсеува техничко комуникацисаката подршка која сочинуваат:

 • 6 телефонски линии + примарни ISDN и ADSL линии
 • Дискретна факс линија 02/ 3 130 315
 • Интерна компјутерска мрежа
 • Е-маил адреси
 • Приклучок GDS Amadeus,
 • Интернетр сервис (Dial-up пристап, Web-site)
 • Сопствен резервационен административен програм

Директна линија за 24 часовен сервис и подршка