ОРФЕЈ ДООЕЛ – СКОПЈЕ
Назив на правното лице:
Друштво за туризам, угсотителство, сообраќај и усулги ОРФЕЈ 1 ДООЕЛ
Заштитно име: Orfej Travel Agancy

Нашата туристичка компанија е основана во 1990 година под името Туристичка агенција ОРФЕЈ по тоа име работи 26 години, кое претставува знак за квалитет на понудата.

Туристичката агенција ОРФЕЈ е основана чисто од приватен капитал, од оснивачот и директорот Снежана Јовановск Трајковска. Организациони и деловоно е постаавена како отворена, флексибилна и развојна во областа на туризмот, деловните птаувања како и се она што е поврзано со турисмот.
Основата на деловно – развојната стратегија е резултат на стекнатото искуство во модетрниот Европски и Светски туризам, кој ги следи потребите на современиот човек, да ги сочува и обновуваа своите работни способности , да го запознае светот околу себе, други земји, култури и обичаи.
Посебно внимание се обрнува на спрецифичните категории, како што се деловните луѓе, на кои природата, содржината и динамиката на работата ги условуваат на потреба од комбинирани деловни, туристички и рекреативни патувања. Нашиот најголем капитал и темел на нашата иднина е угледот, меѓу туристите и деловните луѓе – корисници на нашите услуги, како и меѓу нашите деловни партнери во земјата и светот.

ИСКУСТВО:
Долгогодишно искуство во организирање на меѓународни, политички, деловни средби, конгреси на доктори како што се: како што се конгреси во Аргентина, Бразил, Америка, Канада, Кина, Јапонија, Тајланд, Виетнам. Организирање на самитот на жените на претседателите во Охрид, големите Фармацевтски конгреси, комплетна отрганизација патувања на Македонската Раакометна федерација, патувањата на повеќе културно уметнички дручтва и анасамбли, Деловни патувања повеќе од 1000 коминтенти во Македонија, Србија, Хрватска Словенија и голем број на разни индивидуални и групни патувања. Кратко ОРФЕЈ е агенција, која за изминатите 26 години ја има допрено секоја точка од Светската туристичка карта И има однесено туристи во сите делови во светот.

Организациона поставеност на ОРФЕЈ:

Менацмент Глобалната политка; Договарање, координација, стандарди
Авио служба Резервации и продажба на карти на сите компании
Комерцијала Околу промоција, презентација и реализанција на аранжманите
Маркетинг Јавни настани, огласи, пропаганда и реклами

 

Организациска поставеност на ОРФЕЈ:

ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ; ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДГОТОВКА НА ТУРИСТИЧКИ ПАТУВАЊА, РЕЗЕРВАЦИИ И ПОНУДА НА АВИОНСКИ БИЛЕТИ; РЕНТ А КАР

Летувања, зимувања, туристички патувања:

 1. Летување на море, планини, бањи по споствен избор или во пакет аранжман
 2. Летување по сопствен избор или пакет аранжман на одбрана дестинација
 3. Зимување во познатите домашни и стветски ски центри
 4. Излети, патувања, посета на знаменитости, природни убавини

Здравствен туризам / Spa & WELLNESS

 1. Организирање патувања и престој во најразличните SPA & WELLNESS центри
 2. Здртавствени пакети, пакети за спабеење, убавина, убаво тело, релак антистрес пакети.

Деловен туризам

 1. Организирање на деловно патување
 2. Комбинирани деловно туристички патувања
 3. Организирање конгреси, семинари, научно-стручни настани
 4. Комплетна организација и патување на конгреси и семинари

Специјални врсти на туристички услуги

 1. Велосипедизам, планински велосипедизам, скокови со падобран, параглајдери, риболов, лов, планинарење, едрење, нуркање, изнајмубање глисери, јахти и бродови, изнајмување, авиони, специјални летови, изнајмување хеликоптери.

Други врсти на туристички услуги

 1. Организирање на деловно патување
 2. Комерцијални деловно-туристички патувања
 3. Организирање на конгреси, семинари, научно-стручни настани
 4. Комплетна организација и подршка на конгртеси и семинари

Продажба и резервација на АВИОНСКИ БИЛЕТИ

 1. Шалтер за резервации и продажба на авионски билети
 2. Резервациони системи: AMADEUS; GALILEO; GABRIEL
 3. Договори со сите авио компании
 4. Продаажба на повеќе од 6000 авионски билети годишно
 5. Персонал со големо искуство во продажба и резервации на авионски билети
 6. Бесплатно добивање информации, резервации, ред на летање
 7. Специјални цени за групнни патувања

Хотелски резервации

 1. Шалтер за Хотелски резервации
 2. Резервациони системи: голем избор на хотели од различни категории

Изнајмување возила – RENT A CAR; Пречек и асистенција на аеродромот

 1. Шалтер за RENT A CAR УСЛУГИ
 2. Пречек и асистенција на аеродроми
 3. Трансфери со и без возачи, со најразлични типови на возила
 4. Трансгетри и обезбедување на  VIP личности, делегации

СЕРТИФИКАТИ, ЛИЦЕНЦИ, НАГРАДИ

За успешната угледност и квалитет на работењето се заслужни менаџментот и вработените во агенцијата. Агенцијата со работа започна во 1990 година основачот и директорот на компанијата Снежана Јовановска Трајковска и уште две вработени лица, за денес екипираноста да достигне и до 15 вработени сите во редовен работен однос и долгогодишно искуство од областа на турисмот и авио услугите, сите потребни сертификати со ки се докажува кадровска екипираност, стручноста и квалитетот на туристичката карта агенција ОРФЕЈ.

 

 1. Лиценца А – од министерство за Економија на Р. Македонија, со која се одобрува обавување на дејноста ТУР ОПЕРАТОР- организатор на туристички патување.
 2. Документ за регистирана дејност
 3. Сертификат за членство на меѓународната асоцијација на авио превозници IATA
 4. Сертификат за членство во меѓународната асоцијација PAIATA (Public Asia association)
 5. Сертификат за членство во ASIA (American association of travel agency)
 6. Награда во Лондон 2006 INTERNATIONAL QUALITY CROWN AWARD LONDOND 2006     in the realm of Costumer Satisfaction, Leadreship, Innovation and Efficancy as establiched in QC 100 TQM model.
 7. Редовен чкен во СТОПАНСКАТА КОМОРА на Република Македонија

ТЕХНИЧКА ОПЕРЕМЕНОСТ

За висок квалитет на услугите, брзина, спедитивност и ефикасност допринсеува техничко комуникацисаката подршка која сочинуваат:

 1. 6 телефонски линии + примарни ISDN и ADSL линии
 2. Дискретна факс линија 02/ 3 130 315
 3. Интерна компјутерска мрежа
 4. Е-маил адреси
 5. Приклучок GDS Amadeus, Arko, Gabriel
 6. Интернетр сервис (Dial-up пристап, Web-site)
 7. Сопствен резервационен административен програм
 8. Директна линија за 24 часовен сервис и подршка